Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

| More

Službeni glasnik Grada Zagreba, godina 2015, Broj 7 od 30. travnja 2015.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 135/06, 37/13 i 125/13) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 25. sjednici, 28. travnja 2015., donijela je

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/08, 6/12, 4/13, 20/13 i 21/14) u članku 6. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Posjednik mora zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada ne želi sam zbrinuti mladunčad, snosi troškove njihova zbrinjavanja."

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:
"Pas se ne smije držati tako da je trajno vezan ili trajno smješten u ograđenom prostoru za pse.
Pas se smije vezati samo ako ne postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse.
Pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od 3 m, a pas dužine veće od jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od trostruke dužine životinje mjereno od vrška repa do vrha njuške.
Pas ne smije biti smješten u ograđeni prostor koji je manji od minimalne površine utvrđene u prilogu 2., koji je sastavni dio ove odluke."

Članak 3.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom ograđenom prostoru, na način koji će spriječiti psa da izađe na javne površine bez povodca i nadzora."

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. u točki 4. riječ: "livadi" zamjenjuje se riječima: "u parku za pse".
U točki 6. riječi: "polovini parka" zamjenjuju se riječima: "u parku za pse".
Točka 22. mijenja se i glasi:
"22. u parku za pse između Krapinske, Selske i Zagorske ulice,".
U točki 43. riječi: "na prostoru" zamjenjuju se riječima: "u parku za pse".
U točkama 66. i 67. riječi: "na zelenoj površini" zamjenjuju se riječima: "u parku za pse".
Iza točke 67. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se točke 68., 69. i 70. koje glase:
"68. u parku za pse od Kušlanove do Heinzelove uz Branimirovu ulicu,
69. u parku za pse između Ul. Savezne Republike Njemačke i Ukrajinske ulice,
70. u parku za pse istočno od Bijeničke ceste, a zapadno od ulice Veliki dol."
U stavku 2. riječi: "bit će" zamjenjuju se riječima: "mogu biti".

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:
"Na javnim površinama mogu se postavljati hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).
Hranilišta se postavljaju nakon provedenog javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta koji raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).
Postavljanje hranilišta odobrava gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja uz prethodno mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove i vijeća gradske četvrti na području koje se hranilište želi postaviti.
U slučaju da gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove, odnosno vijeće gradske četvrti daju negativno mišljenje za traženu lokaciju hranilišta, obvezni su predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju za hranilište.
Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta propisat će se pravilnikom što ga donosi gradonačelnik.
U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.
Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge, a temeljem obavijesti gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja."

Članak 6.

U članku 19. u stavku 2. iza riječi: "Troškove" i "troškovi" dodaju se riječi: "hvatanja i".

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:
"S divljim životinjama i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu."

Članak 8.

Članak 21. mijenja se i glasi:
"Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo Grada Zagreba, osim ako je zakonom ili posebnim propisima određeno postupanje veterinarskog odnosno stočarskog inspektora.
U slučaju kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će nadležnu inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi bila povod za primjenu propisa o veterinarstvu, zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja."

Članak 9.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba posjednik kućnog ljubimca ako:

  1. izvede kućnog ljubimca na javne površine i prostore gdje je to zabranjeno (članak 8. odluke)
  2. odmah ne ukloni fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javne površine (članak 11. odluke),
  3. postupa suprotno članku 12. odluke,
  4. drži psa u dvorištu, vrtu, odnosno na drugom ograđenom prostoru, na način koji ne sprečava psa da izađe na javne površine bez povodca i nadzora (članak 13. odluke),
  5. izvede psa na javne površine bez povodca i nadzora (članak 14. stavak 1. odluke)."

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/15-01/96
URBROJ: 251-01-05-15-7
Zagreb, 28. travnja 2015.
Predsjednik
Gradske skupštine
Darinko Kosor, v.r.

Vezane teme

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting