Špranca ugovora između JLS i skloništa za napuštene životinje

| More

[JLS] (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ) zastupan po gradonačelnik/načelnik [JLS], s jedne strane i ........................(u daljnjem tekstu: IZVRŠITELJ) zastupan po direktoru......., s druge strane zaključili su u ……………, dana...........2018. godine

U G O V O R

o obavljanju poslova skloništa za životinje

na području [JLS]

Članak 1.

Ovaj ugovor zaključuje se na temelju Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje poslova skloništa za životinje na području [JLS], donesene na ........sjednici [VIJEĆE JLS] [JLS], održane dana.........2018. godine.

Članak 2.

Naručitelj i Izvršitelj utvrđuju da je predmet ovog Ugovora obavljanje poslova skloništa za životinje na području [JLS] u skladu s ponudom Izvršitelja od ........, koja je sastavni dio ovoga Ugovora, a sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti životinja i Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje.

Članak 3.

Izvršitelj će poslove skloništa za životinje u skladu s odredbama članka 1. i 2. ovoga Ugovora početi obavljati po zaključenju ovoga Ugovora, a najkasnije po isteku 90 dana od dana odabira njegove ponude od strane [VIJEĆE JLS] [JLS], tj. dana...............2018. godine.

Članak 4.

Naručitelj i Izvršitelj sporazumni su da će Izvršitelj poslove i usluge iz članka 2. ovoga Ugovora obavljati po cijenama specificiranim u troškovniku koji je sastavni dio ponude, a sve u skladu s Odlukom iz članka 1. ovoga Ugovora.

Članak 5.

Izvršitelj će prije nego započne s obavljanjem poslova iz članka 1. ovoga Ugovora dostaviti Naručitelju ovjerenu kopiju rješenja o odobrenju za samostalno obavljanje poslova veterinarsko-zdravstvenih pregleda životinja i pružanja veterinarsko-zdravstvene zaštite odnosno predočiti ugovor s ovlaštenom veterinarskom organizacijom.

Članak 6.

U obavljanju poslova skloništa za životinje Izvršitelj je dužan:

- obavljati poslove sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima i rješenjima nadležnih inspekcija te odredbama ovoga Ugovora,

- osigurati skupljanje i prevoženje izgubljenih i napuštenih životinja s područja [JLS] do skloništa za životinje,

- primati prijave o napuštenim i izgubljenim životinjama 24 sata dnevno na dežurni telefon čiji broj mora biti objavljen na stranicama skloništa, veterinarskim službama na području [JLS], u javnim glasilima i dostavljen svim javnim službama,

- odmah po prispijeću životinje u sklonište provjeriti zdravstveno stanje, evidentirati primitak, oformiti kartoteku svake životinje s fotografijom prilikom primitka, evidentirati svaki podatak vezan uz životinju za vrijeme dok je u skloništu, a osobito: evidenciju redovitih dnevnih obilaska životinja radi provjere općeg stanja i uočena opažanja te o eventualno poduzetim mjerama u slučaju potrebe te u roku od 24 sata objaviti sliku nove životinje na svojim web stranicama (odnosno preko info centra), i podatke o spolu i procijenjenoj starosti životinje (info centar svakako mora objaviti i područje na kojem je pronađena),

- osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja za cijelo vrijeme boravka životinje u

skloništu,

- osigurati hitnu veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja, najkasnije u roku 2 sata od prijama ukoliko je životinja ozlijeđena ili bolesna,

- cijepiti i čipirati životinju sukladno propisima,

- smještati životinje na način da im se onemogući razmnožavanje, međusobno ozljeđivanje ili samo-ozljeđivanje,

- osigurati smještaj, hranu, vodu te prikladan prostor za boravak i šetnju životinja sukladno propisima,

- svakodnevno šetati životinje sukladno potrebama njihove vrste,

- oformiti katalog životinja u svrhu oglašavanja i redovno ga ažurirati,

- oglašavati životinje u novinama, na internetu, radiju i televiziji samostalno ili putem ugovora s drugom pravnom ili fizičkom osobom uz punu suradnju,

- aktivno provoditi udomljavanje životinja, samostalno ili putem ugovora s drugom pravnom ili fizičkom osobom uz punu suradnju,

- potpisati ugovor s udomiteljem koji može biti iz Hrvatske ili zemalja EU i uputiti ga u zakonske obveze postupanja sa životinjama i odgovornosti koje iz zakonskih odredbi proizlaze (cijepljenje, liječenje, prelazak granice i sl.),

- ukoliko životinja pri udomljavanju zbog dobi nije kastrirana/sterilizirana, obvezati udomitelja ugovorom na sterilizaciju ili kastraciju životinje,

- provoditi mjere koje nalože nadležne inspekcije,

- surađivati s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- surađivati s drugim skloništima, udrugama građana (bez razlike kojima), javnosti, medijima, zainteresiranim pojedincima, udrugama te im pružiti sve podatke iz evidencija (osim onih podataka koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka) i vlastitog saznanja o životinjama koje su na skrbi, kao i o uginulim, udomljenim i usmrćenim životinjama.

Članak 7.

Troškove hvatanja, prijevoza, zbrinjavanja, veterinarsko-zdravstvenog pregleda, cijepljenja i ostalih usluga plaća vlasnik izgubljene životinje.

Ukoliko vlasnika nije moguće utvrditi isti troškovi uz troškove sterilizacije/kastracije će se naplatiti od Naručitelja, a prema cijenama iz troškovnika priloženog u ponudi za Natječaj, a sve usluge biti će zabilježene u evidencijama.

Članak 8.

Naručitelj i Izvršitelj suglasni su da plaćanje obavljenih poslova iz ovoga Ugovora obavlja mjesečno temeljem ispostavljenih računa uz pripadajuću dokumentaciju u roku od 30 dana od dana ispostave računa.

Članak 9.

U cilju uspješnog udomljavanja životinja, Izvršitelj će redovito provoditi javno oglašavanje u tiskanim izdanjima, surađivati na oglašavanju s medijima, surađivati s udrugama (ma koje one bile), objavljivati podatke o životinjama za udomljavanje na vlastitoj web stranici i imati organiziran informativni centar dostupan svim zainteresiranim osobama.

Izvršitelj će u suradnji s Naručiteljem, na vlastiti trošak, najmanje dva puta godišnje (u jesen i proljeće) organizirati informativne štandove, u pješačkoj zoni u centru [JLS], u svrhu promoviranja udomljavanja životinja koje se nalaze u skloništu. Dužan je dovesti najmanje dvije životinje radi prikazivanja uživo. Na informativnom štandu građanima je dužan osigurati informativne tiskane materijale o svim životinjama na skrbi kao i edukativne materijale te osigurati punu suradnju u organizaciji i provođenju aktivnosti na informativnom štandu s udrugama i građanima u svrhu senzibilizacije javnosti o problematici napuštanja životinje i potrebe udomljavanja.

Sklonište je dužno svaku životinju sterilizirati, odnosno, kastrirati, a ukoliko životinja pri udomljavanju zbog dobi nije kastrirana ili sterilizirana, udomitelja se ugovorom o udomljavanju obvezuje na trajnu sterilizaciju.

Kod udomljenja napuštenih životinja, Izvršitelj će na trošak Naručitelja osigurati mikročipiranje, trajnu sterilizaciju i udomljene životinje.

Troškovi trajne sterilizacije bit će isplaćeni prema računu izdanom od ovlaštenog veterinara i priloženog uz mjesečni račun i evidenciju.

Ukoliko je iz skloništa udomljena gravidna kuja bez znanja udomitelja, sklonište podmiruje troškove legla, cijepi i čipira mladunčad te obavlja besplatnu trajnu sterilizaciju kada za to dođe vrijeme. Izvršitelj oglašava štenad za udomljenje.

Životinje koje udomitelj više ne želi ili nije u mogućnosti skrbiti o njima, mogu se vratiti u sklonište nakon prethodnog dogovora s ovlaštenim predstavnikom skloništa o čemu se sastavlja bilješka u evidenciji. Udomitelj tom prilikom potpisuje Izjavu o odricanju vlasništva nad životinjom u korist skloništa. Ukoliko momentalno nema mjesta za smještaj takve životinje, sklonište je dužno staviti životinju na listu čekanja i primiti je prilikom oslobođenja mjesta, a udomitelj je dužan čuvati životinju sve do obavijesti o smještaju. Za smještaj takve životinje udomitelj je dužan skloništu platiti naknadu u iznosu od 500 kn kao trošak za mjesečnu hranu.

Članak 10.

O izvršenim poslovima Izvršitelj će voditi evidenciju o životinjama smještenim u skloništu. Evidencija se vodi kompjuterskom obradom podataka te mora sadržavati:

1. Redni broj

2. Datum, vrijeme i mjesto hvatanja životinje

3. Vrsta životinje

4. Adresu/lokaciju hvatanja životinje

5. Ime, prezime i telefonski broj osobe koja je zatražila hvatanje

6. Fotografiju životinje kod preuzimanja u sklonište i po isteku boravka u skloništu (fotografija u trenutku udomljenja, odnosno leša nakon uginuća ili usmrćivanja, fotografirano digitalnim foto aparatom s vremenom i datumom)

7. Broj čipa i oznaku na kavezu

8. Ime i prezime, adresu i telefonski broj vlasnika životinje, ukoliko se vlasnik javi ili bude pronađen

9. Mjere poduzete u smislu veterinarsko-zdravstvene zaštite životinje (cijepljenja i liječenja prema potrebi)

10. Trgovački naziv i količina primijenjenih sredstava kod liječenja

11. Trgovački naziv i količina primijenjenih sredstava kod usmrćivanja

12. Datum i mjere: uginuće, eutanazija, udomljavanje, upućivanje u drugo sklonište ili vraćanje životinje vlasniku

13. Broj dana provedenih u skloništu

14. Broj i datum ugovora o udomljavanju

15. Broj i datum ugovora o preuzimanju životinje od strane drugog skloništa

Uz mjesečnu evidenciju Izvršitelj će priložiti:

- račun doktora veterinarske medicine o primijenjenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama (cijepljenje, mikročipiranje, sterilizacija, kastracija, medikamenti i sl.)

- jedan primjerak Ugovora s udomiteljem

- ostale podatke koje u ime Naručitelja zatraži [JLS] (zapisnici vet. inspekcije i ostalih službi)

- javno dostupna i javno objavljena evidencija se jednom mjesečno dostavlja [JLS].

Članak 11.

Naručitelj će propisati obrazac Ugovora za udomljavanje te ga dostaviti Izvršitelju u elektronskom obliku.

Članak 12.

Izvršitelj je dužan predstavniku [JLS] u čijoj su nadležnosti poslovi skrbi o napuštenim životinjama kao predstavniku Naručitelja omogućiti stalan pristup i kontrolu svih prostora i sadržaja skloništa za životinje iznimno od prostora karantene, a kojem pristup imaju samo djelatnici skloništa i veterinarska inspekcija. Uz suglasnost Naručitelja, pristup mora biti omogućen i predstavnicima drugih skloništa i udruga na njihov zahtjev.

Članak 13.

Životinje u skloništu borave sve do udomljavanja bez obzira na rok koji provedu u skloništu.

Članak 14.

Izvršitelj je dužan omogućiti nesmetan pristup u sklonište za životinje i do životinja građanima udomiteljima, volonterima i predstavnicima udruga za zaštitu životinja u uredovno vrijeme.

Sklonište mora biti otvoreno za javnost najmanje šest dana u tjednu, a od toga najmanje četiri sata dnevno i to:

- u razdoblju od 21. ožujka do 23. rujna dva dana tjedno sklonište mora biti otvoreno za javnost najmanje jedan sat u kontinuitetu nakon 16 sati, - u razdoblju od 24. rujna do 20. ožujka dva dana tjedno mora biti otvoreno za javnost najmanje jedan sat u kontinuitetu nakon 15 sati

Ako je sklonište otvoreno za javnost i subotom i nedjeljom, nema obvezu biti otvoreno za javnost u popodnevnim satima tijekom tjedna.

Izvan radnog vremena u skloništu mora biti organizirana minimalno telefonska pripravnost za hitne slučajeve.

Članak 15.

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ovaj Ugovor. Sporazum o raskidu Ugovora

sklapa se u pisanom obliku.

Svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje ugovorne obveze uz otkazni rok od 30 dana.

Izvršitelj je suglasan da Naručitelj ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako Izvršitelj počini teže povrede ugovornih obveza, koje obveze su navedene u člancima 6., 9., 10., 12.,13. i 14., odnosno ako Izvršitelj čini opetovano lakše povrede drugih obveza iz ovoga Ugovora.

Otkaz Ugovora u smislu prethodnog stavka daje se u pisanom obliku i neposredno uz potpis o primitku otkaza Ugovora predaje drugoj ugovornoj strani, odnosno putem preporučene pošiljke poštom.

Otkazni rok od 30 dana počinje teći sljedeći dan nakon uručenja otkaza Ugovora odnosno dan koji slijedi nakon dana kada je preporučena pošiljka preuzeta. U slučaju neuspjelog uručenja preporučene pošiljke bez krivnje pošiljatelja, dostava će biti pokušana još jednom.

Ukoliko ni tada pošiljku nije bilo moguće uručiti suprotnoj stranci, dan uručenja smatra se dan kada je uručenje preporučene pošiljke pokušano po drugi puta od strane službene osobe koja vrši dostavu pošiljaka o čemu je stavljena bilješka na preporučenoj pošiljci. Naručitelj i Izvršitelj suglasni su da se ovaj Ugovor raskida na štetu Izvršitelja ako on ne počne s obavljanjem poslova skloništa za životinje najkasnije do roka iz članka 3. ovoga Ugovora.

Članak 16.

Eventualne sporove u svezi izvršenja obveza iz ovoga Ugovora strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom nadležan je sud u .............. .

Članak 17.

Ovaj Ugovor zaključuje se na 1 (jednu) godinu i stupa na snagu danom potpisivanja.

Članak 18.

Ugovor je sastavljen u 8 (osam) istovjetnih primjeraka i to 6 (šest) primjeraka za Naručitelja, a 2 (dva) primjerka za Izvršitelja.

ZA NARUČITELJA: ZA IZVRŠITELJA:

Gradonačelnik/načelnik Direktor

......................................... .....................................

Broj:

Datum:


Šprancu ugovora u .doc formatu možete preuzeti ovdje.

Objavljeno: svibanj 2018.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting