Ministarstvo poljoprivrede o Zakonu o zaštiti životinja

| More

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA (svibanj 2017.)

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavaka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Ocjena stanja

Zakon o zaštiti životinja objavljen je u Narodnim novinama, broj 135/06, od 13. prosinca 2006. godine, a stupio je na snagu 1. siječnja 2007. godine, osim sljedećih odredaba kojima je:
­

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja, koje su objavljene u Narodnim novinama, broj 37/13, od 28. ožujka 2013. godine, a stupile na snagu 5. travnja 2013. godine preuzete su radi provedbe sljedeće direktive Europske unije u području dobrobiti životinja:

Zakonom o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 125/13) prestale su važiti odredbe Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 135/06 i 37/13), a kojima su se preuzele i provodile uredbe Europske unije u području dobrobiti životinja.

Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 135/06, 37/13 i 125/13) uz odredbe direktiva Europske unije u području dobrobiti životinja, sadržava i odredbe od nacionalnog interesa u području dobrobiti životinja.

Vodeći računa o zahtjevima organizacija za prava i dobrobit životinja te javnosti za povećanjem razine dobrobiti životinja tijekom njihovog posjedovanja i korištenja odnosno za utvrđivanjem zabrane korištenja životinja u pojedinim područjima u kojima se one koriste, a u uvjetima razvoja i napretka tehnologije i znanosti takav način postupanja sa životinjama drži se nepotrebnim, ovim Prijedlogom zakona o zaštiti životinja (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) propisuju se odredbe koje doprinose daljnjem unaprjeđenju pojedinih područja korištenja životinja odnosno njihove dobrobiti.

Vezano za obvezu osnivanja skloništa za životinje s najmanje 50 smještajnih mjesta, uvjete propisane ovom odredbom već sada ispunjavaju:
­

Koprivničko-križevačka županija ima osnovano sklonište s 40 smještajnih kapaciteta, Krapinsko-zagorska županija ima sklonište s 20 smještajnih kapaciteta, Požeško-slavonska županija ima sklonište s 15 smještajnih kapaciteta, a na području Splitsko-dalmatinske županije osnovano je sklonište s 30 smještajnih kapaciteta za životinje.

Osnovna pitanja koja se uređuju Prijedlogom zakona

Ovim Prijedlogom zakona uređuje se zaštita životinja tijekom korištenja, način postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe, direktive koje se ovim Prijedlogom zakona preuzimaju u hrvatsko zakonodavstvo, objašnjenje pojmova i odredba o pisanju rodnih pojmova.

U odnosu na važeće zakonodavstvo radi zaštite i dobrobiti životinja Prijedlogom zakona propisane su daljnje zabrane neodgovarajućih postupanja prema životinjama:

Nadalje, Prijedlogom zakona propisana je zaštita životinja pri obavljanju zdravstvene zaštite i zootehničkih zahvata, zaštita životinja pri usmrćivanju odnosno utvrđuje se kada se usmrćivanje životinja može provesti, te uvjeti prijevoza životinja u nekomercijalne svrhe.

Prijedlogom zakona preuzimaju se i provode odredbe Direktive 2010/63/EU. Europska komisija je putem EU PILOT sustava zatražila od Republike Hrvatske da dostavi pojašnjenja vezano uz prenošenje Direktive 2010/63/EU u hrvatsko zakonodavstvo te se pri donošenju Prijedloga zakona vodilo računa o zahtjevima Europske komisije za potpunim usklađivanjem sa zakonodavstvom Europske unije.

Radi zaštite životinja koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje donesene su sljedeće direktive Europske unije: Direktiva Vijeća 98/58/EZ, Direktiva Vijeća 1999/74/EZ, Direktiva Komisije 2002/4/EZ, Direktiva Vijeća 2007/43/EZ, Direktiva Vijeća 2008/119/EZ i Direktiva Vijeća 2008/120/EZ koje se preuzimaju i provode odredbama Prijedloga zakona.

Prijedlog zakona obuhvaća zaštitu divljih životinja u prirodnim staništima te divljih životinja pronađenih izvan prirodnog staništa.

Prijedlog zakona obuhvaća dobrobit kućnih ljubimaca, uključujući njihovo zdravlje, što je zbog velikog broja različitih vrsta životinja koje se mogu držati kao kućni ljubimci često teško osigurati kako zbog različitih uvjeta držanja s obzirom na zahtjeve pojedinih vrsta životinja, tako i zbog financijskih razloga, jer je najčešće osiguranje potrebnih uvjeta držanja životinjskih vrsta povezano s određenim troškovima.

Kako bi se onemogućila prodaja ili darovanje kućnih ljubimaca maloljetnim osobama, u cilju odgovornog posjedovanja kućnih ljubimaca i osiguranja njihove dobrobiti, u tu svrhu pri prodaji ili udomljavanju životinja kupac odnosno udomitelj mora, po potrebi, putem javne isprave dokazati dob.

Radi osiguranja uvjeta držanja pasa i primjerene skrbi o njima, osobama koje udomljuju napuštene i izgubljene pse i mačke s namjerom da ih spase, a drže više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci, ovim Prijedlogom zakona utvrđena je odredba da kao posjednici životinja moraju udovoljiti uvjetima za sklonište za životinje u odnosu na uvjete držanja i skrb o njima.

Glede poboljšanja uvjeta držanja kućnih ljubimaca u odnosu na pse ovim Prijedlogom zakona zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan toga prostora.

Također ovim Prijedlogom zakona propisane su odredbe o kontroli razmnožavanja kućnih ljubimaca te o uzgoju kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji.

Uz registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji s tri i više rasplodnih ženki iste vrste životinja ovim Prijedlogom zakona propisana je obveza evidentiranja vlasnika kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji s manje od tri rasplodne ženke iste vrste životinja. Time se omogućava svima jednak položaj na tržištu te praćenje prometa i dobrobiti životinja, što do sada nije bilo riješeno na odgovarajući način.

Ovim Prijedlogom zakona preuzimaju se i provode odredbe Direktive Vijeća 1999/22 o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima.

Ovim Prijedlogom zakona zabranjuje se držanje životinja u cirkusima te njihovo korištenje u cirkuskim predstavama u cilju njihove zaštite i dobrobiti, osim domaćih životinja u svrhu prikazivanja vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu.

Napuštene i izgubljene životinje, a osobito psi izazivaju veliku zainteresiranost javnosti i organizacija za prava i dobrobit životinja što iziskuje značajan angažman državnih tijela, osobito veterinarske inspekcije te jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u rješavanju navedene problematike koja nastaje kao rezultat nedovoljne educiranosti i svijesti vlasnika pasa o odgovornom posjedovanju životinja, a zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja iziskuje i značajna financijska sredstva koja izdvajaju jedinice lokalne samouprave. U cilju poticanja zaštite dobrobiti i zdravlja životinja, povećanja svijesti javnosti, osobito mladih i vlasnika životinja o odgovornom posjedovanju životinja, prema ovom Prijedlogu zakona jedinice područne (regionalne) samouprave moraju organizirati koordinacijske radne skupine i preko njih osigurati komunikaciju svih zainteresiranih dionika kako bi se postiglo učinkovitije rješavanje problematike napuštenih i izgubljenih životinja te skrbi za životinje.

Mjerama koje se provode u svrhu povećanja svijesti o odgovornom posjedovanju životinja ujedno će se dugoročno rasteretiti i proračuni jedinica lokalne samouprave za sredstva namijenjena zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja te će se poboljšati skrb za životinje, a posljedično i dobrobit te zdravlje životinja.

Jedinice lokalne samouprave obvezne su osnovati skloništa za životinje te financirati osnivanje i rad skloništa. Na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište za životinje u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje.

U svrhu što uspješnijeg udomljavanja životinja osniva se jedinstveni informacijski centar kao dio Upisnika kućnih ljubimaca koji vodi nadležno tijelo.

Radi kontrole prometa pronađenih neoznačenih pasa te kontrole razmnožavanja životinja ovim Prijedlogom zakona utvrđeno je da sklonište za životinje mora osigurati označavanje pronađenih neoznačenih pasa u roku od 10 dana od dolaska u sklonište, osigurati označavanje i registraciju mačaka te osigurati trajnu sterilizaciju pronađenih pasa i mačaka.

U cilju praćenja prometa udomljenih pasa ovim Prijedlogom zakona propisano je da u slučaju unosa pasa iz skloništa za životinje u države članice ili treće zemlje vlasnik psa mora nadležnoj veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje upisnika pasa prijaviti mjesto odredišta gdje će pas biti smješten i podatke o novom udomitelju što se upisuje u upisnik.

Ovim Prijedlogom zakona učinjen je daljnji korak u promoviranju dobrobiti životinja propisivanjem odredbe prema kojoj životinju iz skloništa za životinje više nije moguće usmrtiti po proteku 60 dana od dolaska životinje u sklonište. Naime prema predloženom normativnom rješenju životinje ostaju u skloništu do udomljenja.

U odnosu na važeće zakonodavstvo ovim Prijedlogom zakona je u cilju kontrole prometa životinjama utvrđena obveza prodavatelja da pri oglašavanju prodaje životinje objavi podatke o registriranom uzgoju iz kojeg životinja potječe ili vlasniku psa te broj mikročipa psa i broj mikročipa majke psa.

Inspekcijski nadzor prema ovom Prijedlogu zakona provode veterinarski odnosno poljoprivredni inspektori ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, a nadzor vezano za postupanje s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, uvjete i način držanja kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim ili izgubljenim životinjama prema općim aktima predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave provode komunalni redari.

Dodjeljivanjem većih ovlasti komunalnim redarima doprinosi se povećanju odgovornosti posjednika životinja čime će se već na razini jedinica lokalne samouprave pri kontroli držanja kućnih ljubimaca, uključujući kontrolu označavanja pasa značajno smanjiti broj neoznačenih i napuštenih životinja.

Prijedlogom zakona pojedine odredbe se ne propisuju iako Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 135/06, 37/13 i 125/13) prestaje važiti stupanjem na snagu ovoga Prijedloga zakona s obzirom da su iste već ugrađene u Kazneni zakon (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15). Vodeći računa o odredbi članka 205. Kaznenog zakona „Ubijanje ili mučenje životinja“ i izbjegavanju preklapanja zakonskih opisa prekršaja i kaznenih djela, pojedine prekršajne odredbe ne mogu se ponovno propisati: primjerice za ubijanje (usmrćivanje) životinje, za korištenje tehničkih uređaja, pomoćnih sredstava ili naprava kojima se u obliku kazne utječe na ponašanje životinja, uključujući bodljikave ogrlice ili sredstva za školovanje koja uključuju upotrebu električne struje ili kemijskih tvari, čijim korištenjem se uzrokuje bol, za davanje životinjama hrane ili tvari čije uzimanje uzrokuje bol, patnju, ozljede, strah ili smrt itd., budući su to kaznena djela.

Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći

Propisivanjem brojnih odgovornosti i obveza pravnih i fizičkih osoba radi zaštite dobrobiti i zdravlja životinja, a u odnosu na postupanje sa životinjama te poboljšanjem odredbi o nadzoru ovim Prijedlogom zakona doprinosi se unaprjeđenju zaštite životinja tijekom njihovog korištenja.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provedbu ovoga Prijedloga zakona u proračunima jedinca lokalne samouprave potrebno je osigurati sredstva za provedbu članka 7. stavka 2., članka 49. stavka 4., članaka 63. i 64. Prijedloga zakona, odnosno za pružanje pomoći ozlijeđenim životinjama kada nije moguće utvrditi tko ju je ozlijedio, za poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja te za osnivanje skloništa za životinje u skladu s ovim Prijedlogom zakona, za smještaj i skrb o životinjama u skloništu (hranjenje, liječenje, cijepljenje, označavanje i sterilizacija životinja) do njihovog udomljenja, a ako se životinje ne mogu udomiti tada sukladno ovom Prijedlogu zakona trajno ostaju u skloništu. Prema ovom Prijedlogu zakona na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje.

Troškovi skrbi za životinje u skloništima na godišnjoj razini za 50 životinja iznose 549.000,00 kuna, u što su uračunati troškovi za hranu, potrebna cijepljenja (bez mikročipiranja) i liječenja životinja, a budući se prema ovom Prijedlogu zakona sklonište mora osnovati na području svake jedinice (područne) regionalne samouprave, za rad svih skloništa odnosno 21 skloništa na području Republike Hrvatske to iznosi 11.529.000,00 kuna.

Vezano za naprijed navedeni zahtjev, skloništa nisu osnovana na području Brodsko-posavske županije, Dubrovačko-neretvanske županije i Ličko-senjske županije te je u tu svrhu potrebno osigurati za izgradnju odnosno osnivanje samo jednog skloništa 4.624.500,00 kuna odnosno za osnivanje sva tri skloništa 13.873.500,00 kuna. U te troškove, osim troškova sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja te za smještaj i skrb o životinjama u skloništu, ulaze i troškovi namijenjeni za kupnju zemljišta i ishođenje potrebne dokumentacije odnosno dozvola te troškovi namijenjeni izgradnji skloništa.

Isto tako, za provedbu članka 69. Prijedloga zakona, odnosno za uspostavljanje Jedinstvenog informacijskog centra kao dijela Upisnika kućnih ljubimaca koji vodi nadležno tijelo, putem kojeg će se na jednom mjestu omogućiti prikupljanje podataka o napuštenim i izgubljenim životinjama s područja Republike Hrvatske te kojem će zainteresirana javnost imati mogućnost pristupa, u svrhu poticanja udomljavanja životinja potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

Za provedbu članka 55. Prijedloga zakona i za izradu evidencije vlasnika s jednom ili dvije rasplodne ženke kao dijela Upisnika kućnih ljubimaca koji vodi nadležno tijelo, prije prodaje životinja, potrebno je osigurati iznos od 50.000,00 kuna.

Objavljeno: listopad 2017.

Vezane teme

Azil Prijatelji Čakovec [ 507.17 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting