Ugovor za koncesionare

| More

GRAD .................... (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ) zastupan po gradonačelniku ................., s jedne strane i ................ (u daljnjem tekstu: IZVRŠITELJ) zastupan po direktoru ..............., s druge strane
zaključili su u ................., dana........... godine

U G O V O R

o obavljanju poslova skloništa za životinje
na području grada ...............

Članak 1.

Ovaj ugovor zaključuje se na temelju Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje poslova skloništa za životinje na području grada .............., donesene na ........ sjednici Gradskog vijeća grada .............., održane dana ......... 2010. godine....

Članak 2.

Naručitelj i Izvršitelj utvrđuju da je predmet ovog Ugovora obavljanje poslova skloništa za životinje na području grada .............. u skladu s ponudom Izvršitelja od .............., koja je sastavni dio ovoga Ugovora, a sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti životinja i Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.

Članak 3.

Izvršitelj će poslove skloništa za životinje u skladu s odredbama članka 1. i 2. ovoga Ugovor početi obavljati po zaključenju ovoga Ugovora, a najkasnije po isteku 90 dana od dana odabira njegove ponude od strane Gradskog vijeća grada .............. , tj. dana ........ 2010. godine.

Članak 4.

Naručitelj i Izvršitelj sporazumni su da će Izvršitelj poslove i usluge iz članka 2. ovoga Ugovor obavljati po cijenama specificiranim u troškovniku koji je sastavni dio ponude, a sve uskladu s Odlukom iz članka 1. ovoga Ugovora.

Članak 5.

Izvršitelj će prije nego započne s obavljanjem poslova iz članka 1. ovoga Ugovora dostaviti Naručitelju ovjerenu kopiju rješenja o odobrenju za samostalno obavljanje poslova veterinarsko-zdravstvenih pregleda životinja i pružanja veterinarsko-zdravstvene zaštite odnosno predočiti ugovor s ovlaštenom veterinarskom organizacijom.

Članak 6.

U obavljanju poslova skloništa za životinje Izvršitelj je dužan:

Članak 7.

Troškove hvatanja, prijevoza, zbrinjavanja, veterinarsko-zdravstvenog pregleda, cijepljenja i ostalih usluga plaća vlasnik izgubljene životinje.

Ukoliko vlasnika nije moguće utvrditi isti troškovi će se naplatiti od Naručitelja, a prema cijenama iz troškovnika priloženog u ponudi za Natječaj, a sve usluge biti će zabilježene u evidencijama.

Članak 8.

Naručitelj i Izvršitelj suglasni su da plaćanje obavljenih poslova iz ovoga Ugovora obavlja mjesečno temeljem ispostavljenih računa uz pripadajuću dokumentaciju u roku od 30 dana od dana ispostave računa.

Račun iz prethodnog stavka nakon provjere priložene dokumentacije i prije predaje na plaćanje, ovjerit će dogradonačelnik u čijoj su nadležnosti poslovi skrbi o napuštenim životinjama.

Članak 9.

U cilju uspješnog udomljavanja životinja, Izvršitelj će redovito provoditi javno oglašavanje u tiskanim izdanjima, surađivati na oglašavanju s medijima, objavljivati podatke o životinjama za udomljavanje na vlastitoj web stranici i imati organiziran informativni centar dostupan svim zainteresiranim osobama.

Izvršitelj će u suradnji s Naručiteljem, na vlastiti trošak, najmanje dva puta godišnje (u jesen i proljeće) organizirati informativne štandove, u pješačkoj zoni u centru .............. , u svrhu promoviranja udomljavanja životinja koje se nalaze u skloništu. Dužan je dovesti najmanje dvije životinje radi prikazivanja uživo. Na informativnom štandu građanima je dužan osigurati informativne tiskane materijale o svim životinjama na skrbi kao i edukativne materijale te osigurati punu suradnju u organizaciji i provođenju aktivnosti na informativnom štandu s udrugama i građanima u svrhu senzibilizacije javnosti.

Sklonište je dužno svaku životinju sterilizirati, odnosno, kastrirati, a ukoliko životinja pri udomljavanju zbog dobi nije kastrairana ili sterilizirana, udomitelja se ugovorom o udomljavanju obvezuje na kastraciju, odnosno sterilizaciju.

Kod udomljenja napuštenih životinja, Izvršitelj će na trošak Naručitelja osigurati mikročipiranje, sterilizaciju odnosno kastraciju udomljene životinje.

Troškovi sterilizacije odnosno kastracije bit će isplaćeni prema računu izdanom od ovlaštenog veterinara i priloženog uz mjesečni račun i evidenciju.

Izvršitelj ima pravo na posebnu nagradu za svaku udomljenu životinju u iznosu od ...... kn.

Životinje koje udomitelj više ne želi ili nije u mogućnosti skrbiti o njima, mogu se vratiti u sklonište nakon prethodnog dogovora s ovlaštenim predstavnkom skloništa o čemu se sastavlja bilješka u evidenciji.

Članak 10.

O izvršenim poslovima Izvršitelj će voditi evidenciju o životinjama smještenim u
sklonište. Evidencija se vodi kompjuterskom obradom podataka te mora sadržavati:

 1. Redni broj
 2. Datum, vrijeme i mjesto hvatanja životinje
 3. Vrsta životinje
 4. Adresu/lokaciju hvatanja životinje
 5. Ime, prezime i telefonski broj osobe koja je zatražila hvatanje
 6. Fotografiju životinje kod preuzimanja u sklonište i po isteku boravka u skloništu
  (fotografija u trenutku udomljenja, odnosno leša nakon uginuća ili usmrćivanja, fotografirano digitalnim foto aparatom s vremenom i datumom)
 7. Broj čipa i oznaku na kavezu
 8. Ime i prezime i telefonski broj vlasnika životinje, ukoliko se vlasnik javi ili bude pronađen
 9. Mjere poduzete u smislu veterinarsko-zdravstvene zaštite životinje (cijepljenja i liječenja prema potrebi)
 10. Trgovački naziv i količina primijenjenih sredstava kod liječenja
 11. Trgovački naziv i količina primijenjenih sredstava kod usmrćivanja
 12. Datum i mjere: uginuće, eutanazija, udomljavanje, upućivanje u drugo sklonište ili vraćanje životinje vlasniku
 13. Broj dana provedenih u skloništu
 14. Broj i datum ugovora o udomljavanju
 15. Broj i datum ugovora o preuzimanju životinje od strane drugog skloništa

Uz mjesečnu evidenciju Izvršitelj će priložiti:

Članak 11.

Naručitelj će propisati obrazac Ugovora za udomljavanje te ga dostaviti Izvršitelju u elektronskom obliku.

Članak 12.

Izvršitelj je dužan predstavniku Grada u čijoj su nadležnosti poslovi skrbi o napuštenim životinjama kao predstavniku Naručitelja omogućiti stalan pristup i kontrolu svih prostora i sadržaja skloništa za životinje. Uz suglasnost Naručitelja, pristup mora biti omogućen i predstavnicima drugih skloništa i udruga na njihov zahtjev.

Članak 13.

Naručitelj i Izvršitelj suglasni su da se životinje koje nemaju vlasnika mikročipiraju na sklonište. Ukoliko u roku 15 dana od dana ulaska životinje u sklonište nitko nije podio zahtjev za povrat, životinja se može udomiti.

U slučaju nužnosti životinje se mogu bezbolo usmrtiti i zbrinuti na neškodljiv način u skladu s propisima veterinarsko-zdravstvene zaštite samo ukoliko su ispunjeni navedeni uvjeti:

 1. da je životinja redovito oglašavana i nuđena na udomljavanje na vlastitoj web stranici, u novinama, internet oglasnicima, novinskim oglasima, radiju i televiziji ili putem drugih sredstava javnog pripćavanja
 2. da je životinja ponuđena drugim skloništima u slučaju prekapacitiranosti skloništa
 3. da je životinja neizlječivo bolesna/ranjena, odnosno agresivna bez mogućnosti njene socijalizacije, o čemu je odlučila Komisija koju čini doktor veterine ispred skloništa, predstavnika Grada i predstavnika udruge građana za zaštitu životinja.

Članak 14.

Izvršitelj je dužan omogućiti nesmetan pristup u sklonište za životinje i do životinja građanima udomiteljima, volonterima i predstavnicima udruga za zaštitu životinja u uredovno vrijeme koje ne može biti kraće od 4 sata dnevno.

Članak 15.

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ovaj Ugovor. Sporazum o raskidu Ugovora sklapa se u pisanom obliku.

Svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje ugovorne obveze uz otkazni rok od 30 dana.

Izvršitelj je suglasan da Naručitelj ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako Izvršitelj počini teže povrede ugovornih obveza, koje obveze su navedene u člancima 6., 9., 10., 12., 13. i 14., odnosno ako Izvršitelj čini opetovano lakše povrede drugih obveza iz ovoga Ugovora.

Otkaz Ugovora u smislu prethodnog stavka daje se u pisanom obliku i neposredno uz potpis o primitku otkaza Ugovora predaje drugoj ugovornoj strani, odnosno putem preporučne pošiljke poštom.

Otkazni rok od 30 dana počinje teći sljedeći dan nakon uručenja otkaza Ugovora odnosno dan koji slijedi nakon dana kada je preporučna pošiljka preuzeta. U slučaju neuspjelog uručenja preporučene pošiljke bez krivnje pošiljatelja, dostava će biti pokušana još jednom. Ukoliko ni tada pošiljku nije bilo moguće uručiti suprotnoj stranci, dan uručenja smatra se dan kada je uručenje preporučene pošiljke pokušano po drugi puta od strane službene osobe koja vrši dostavu pošiljaka o čemu je stavljena bilješka na preporučenoj pošiljci. Naručitelj i Izvršitelj suglasni su da se ovaj Ugovor raskida na štetu Izvršitelja ako on ne počne s obavljanjem poslova skloništa za životinje najkasnije do roka iz članka 3. ovoga Ugovora.

Članak 16.

Eventualne sporove u svezi izvršenja obveza iz ovoga Ugovora strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom nadležan je sud u .............. .

Članak 17.

Ovaj Ugovor zaključuje se na 1 (jednu) godinu i stupa na snagu danom potpisivanja.

Članak 18.

Ugovor je sastavljen u 8 (osam) istovjetnih primjeraka i to 6 (šest) primjeraka za Naručitelja, a 2 (dva) primjerka za Izvršitelja.

ZA IZVRŠITELJA:
Direktor
..................................

ZA NARUČITELJA:
Gradonačelnik
....................................

Broj:
Datum:

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting